Nye regler for Airbnb utleie fra 2020

11.09.2019 00:00
Fra 1. januar 2020 blir det nye regler for Airbnb utleie, som følge av endringer i eierseksjonsloven. Eierseksjonsloven regulerer korttidsutleie av selveierleiligheter.
 
Her er de nye reglene for Airbnb utleie, enkelt fortalt:
 

Airbnb regler for deg med selveierleilighet

  • Normalt korttidsutleie i opp til 90 døgn per år
  • Du kan fremdeles leie ut deler av boligen din ubegrenset
 
Du vil fra 1 januar 2020 kunne leie ut hele din eierseksjon i opptil 90 døgn, med mindre styret i ditt sameie har vedtatt særlige innstramminger eller utvidelser (Lovens grense på 90 døgn kan fravikes i vedtektene, og kan settes til mellom 60 og 120 døgn. En slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Sameiet kan altså med to tredjedelers flertall vedta en mer restriktiv eller liberal praksis for korttidsutleie enn lovens ordning.)
Disse 90 døgnene gjelder for korttidsutleie kortere enn 30 døgn sammenhengende.
 
Du kan fremdeles leie ut deler av boligen din, for eksempel et gjesterom eller en halvdel av boligen. På slik type utleie innføres ingen begrensninger. 
 

Airbnb regler for som eier en borettslagsleilighet

  • Normalt korttidsleie i opp til 30 døgn per år
 
I motsetning til eierseksjonsloven, bygger borettslagsloven på et grunnleggende prinsipp om at andelseieren selv skal bo i boligen. Det er derfor mindre rom for å drive med korttidsutleie av borettslagsleiligheter. Det er likevel vedtatt å modernisere reglene i borettslagsloven noe, ved å gi andelseieren en begrenset adgang til å låne bort eller leie ut boligen sin i en kortere periode.
 
Når lovendringen trer i kraft, vil andelseieren kunne overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Det kan ikke fastsettes en høyere grense i vedtektene.
 
Skatteregler Airbnb utleie
Husk at Airbnb leieinntekter skal skattes av.